I. Intencja Chrztu i zobowiązanie wynikające z prośby o Chrzest.

Prośba rodziców o Chrzest dla swojego dziecka powinna wypływać z głębokiej, popartej życiem wiary rodziców, pragnienia nauczenia dziecka życia według wiary katolickiej, świętości dziecka, włączenia dziecka do wspólnoty Ludu Bożego, obdarowania dziecka Bożymi darami nadprzyrodzonymi, które rodzice pomogą rozwijać, zwłaszcza darem zbawienia.

Rodzice i chrzestni wraz z prośbą o chrzest dziecka przyjmują na siebie przed Bogiem i Kościołem obowiązek wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Jeśli zupełnie nie ma uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane po katolicku, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie (por. KPK, kan. 868, § 1, 2°).

II. Dzieci po osiągnięciu 7. roku życia.

Dzieci od dnia osiągnięcia 7. roku życia mogą być ochrzczone tylko za zgodą Biskupa Ordynariusza. Rodziców dziecka po ukończonym 7. roku życia prosimy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosili się do kancelarii i poinformowali o fakcie, że dziecko skończyło już (lub skończy) 7. rok życia. Parafia musi wystąpić formalnie o zgodę na chrzest takiego dziecka do Biskupa Ordynariusza, a taka procedura trwa co najmniej dwa‑trzy tygodnie. Dzieci przed ukończeniem siódmego roku życia nie potrzebują zgody Biskupa Ordynariusza na otrzymanie Sakramentu Chrztu Świętego.

III. Termin Chrztu.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w trakcie Mszy niedzielnych o godzinie 12.30, a także w pierwszy i drugi dzień świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30.

Wyjątek stanowi Niedziela Palmowa, w którą nie sprawujemy Chrztu Świętego.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu chrztu w przypadku większych uroczystości okolicznościowych zaplanowanych na Mszę o godzinie 12.30. Takie uroczystości okolicznościowe zdarzają się około raz w roku i prosimy o wcześniejsze sprawdzenie możliwość chrztu w danym terminie (w kancelarii, w godzinach jej otwarcia, telefonicznie lub osobiście).

 

IV. Chrzest w sytuacji zagrożenia życia.

Podane wyżej terminów Chrztów odnoszą się do sytuacji zwyczajnych. W sytuacji zagrożenia życia dziecka (np. przez chorobę, itd.) Chrzest należy sprawować jak najszybciej (nawet w szpitalu, bezpośrednio po porodzie). Ze szczegółowymi zasadami Chrztu w wypadku zagrożenia życia dziecka należy zapoznać się wcześniej (zwyczajowo zasady te są przekazywane na lekcjach religii w szkole bądź podczas katechezy parafialnej), albo jak najszybciej dopytać się księdza katolickiego o te zasady.

V. Dokumenty do Chrztu.

Dokumenty do kancelarii parafialnej przynosi mama dziecka, tata dziecka lub prawny opiekun dziecka, w godzinach otwarcia kancelarii, w jednym z dni tygodnia bezpośredni poprzedzającym niedzielę ze chrztem dziecka. Dokumenty może przynieść jedna osoba: ojciec, matka lub prawny opiekun dziecka; można też przyjść z dzieckiem (dziećmi) jeśli nie ma możliwości zostawienia ich pod czyjąś opieką.

Dokumenty potrzebne przy prośbie rodziców o sakrament chrztu dla dziecka w Kościele Rzymskokatolickim:

1. Akt urodzenia dziecka (oryginalny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, tylko w formie papierowej; akt potrzebny jest tylko do wglądu; akty urodzenia w formie elektronicznej, fotokopie i własne wydruki komputerowe nie będą przyjmowane);

2. Akt sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (akt kościelny, nie z USC; akt potrzebny jest tylko do wglądu); (ten punkt nie dotyczy rodziców trwających w związkach niesakramentalnych);

3. Dane chrzestnych (imię / imiona, nazwisko, wiek, wyznanie i aktualny adres zamieszkania);

4. Zaświadczenia dla chrzestnych z parafii miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania);

5. Potwierdzenie Spowiedzi Sakramentalnej przed chrztem dziecka rodziców i chrzestnych; (rodzice trwający w związkach niesakramentalnych nie idą do spowiedzi przed chrztem dziecka);

6. dotyczy rodzin mieszkających poza parafią chrztu: Zgoda na chrzest z parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka.

7. Ewentualnie inne (zależnie od sytuacji).

Uwaga: zaświadczenia dla chrzestnych (punkt nr 4) i potwierdzenie Spowiedzi Sakramentalnej (punkt nr 5) można dostarczyć w dniu chrztu, tuż przed samym obrzędem Chrztu świętego.

VI. Dzień chrztu.

W dniu chrztu rodzice wraz z chrzestnymi i dzieckiem (dodatkowo świecą chrzcielną i białą szatą) przychodzą do zakrystii kościoła około godziny 12.10 w celu podpisania dokumentów. Przy podpisywaniu dokumentów można ostatecznie dostarczyć zaświadczenia dla chrzestnych z parafii miejsca ich zamieszkania i potwierdzenia Spowiedzi Sakramentalnej.

VII. Chrzestni.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (KPK, kan. 872, 873 i 874) chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła 16 lat;
 • jest katolikiem;
 • przystąpiła do sakramentów Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania;
 • prowadzi życie zgodne z wymogami wiary katolickiej i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 • jest wolna od kar kanonicznych;

Chrzestnym nie może być osoba, która:

 • żyje w konkubinacie;
 • żyje związku cywilnym;
 • nie uczestniczy w coniedzielnej Mszy Świętej z własnej winy
 • zaniedbuje Sakrament Spowiedzi i trwa bez łaski uświęcającej
 • należy do jakiejkolwiek grupy zwalczającej Kościół Katolicki;
 • neguje jakąkolwiek z prawd objawionych zawartą w Biblii i Tradycji Kościoła;
 • neguje jakąkolwiek prawdę moralną zawartą w nauczaniu Kościoła;
 • zaniedbuje trwanie w łasce uświęcającej, rozwój swojej wiary i rozwój swojej relacji z Bogiem we wspólnocie Kościoła.

VIII. Konferencje Przedchrzcielne.

Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich) i chrzestni, którzy mieszkają w naszej parafi,i zobowiązani są, aby uczestniczyć w Konferencji Przedchrzcielnej, które odbywają się w poniedziałki po pierwszej i po trzeciej niedzielą miesiąca o godzinie 1900. Gromadzimy się przed wejściem do kancelarii parafialnej.